Domov pro osoby se zdravotním postižením:

Poskytování pobytové služby osobám se zdravotním postižením Libereckého kraje, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

Poskytnutí ubytování, stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Sociálně terapeutické dílny (provozní doba 06:30 až 16:30)

Poskytování ambulantní služby osobám se sníženou soběstačností z Libereckého kraje z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy, nácvik dovedností pro zvládnutí péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění.

Co nabízíme:

Celoroční ubytování: Mobilní klienti jsou ubytováni v jedno, dvou, nebo třílůžkových pokojích. Případně ve společné ložnici v rámci skupinového bydlení. K společnému užívání mají k dispozici obývací pokoj, hernu (společenskou místnost), sociální zařízení.

Stravování:   jídlo je zajištěno 5 x denně, a jeho úprava se řídí potřebou klientů (například mixovaná strava).

Zdravotní péče:  pondělí až pátek: přítomnost zdravotní sestry, jednou týdně: praktický lékař pro děti a dorost a praktický lékař pro dospělé, čtvrtletně je zajištěna návštěva neurologa, kožního lékaře a psychiatra, dvakrát ročně preventivní prohlídka u zubaře. Podle potřeby jsou klienti objednáváni k dalším specialistům – ortoped, kardiolog.

Vzdělávání:  školní docházka je zajištěna v ZŠ Raspenava cca 50 metrů od Domova – klienti se vzdělávají dle svých schopností podle osnov pomocné školy, popřípadě zvláštní školy. Klientům, kteří nejsou schopni školní docházky z důvodu trvalého upoutání na lůžko nebo vozík a klientům s handycapem v pásmu hluboké mentální retardace, je ve spolupráci s SPC a rozhodnutím Krajského úřadu stanovena jiná forma vzdělávání. Předškolní výchova je zajištěna v Mateřské škole v Raspenavě.

Sociálně terapeutická dílna:  je určena pro klienty, kteří již ukončili povinnou školní docházku. Do dílny dochází na pracovní terapii, kde se mají možnost zapojit do činností jakými jsou výtvarné činnosti a terapeutické či volnočasové aktivity. Provozní doba dílny je od 6:30 do 16:30 hodin.

Zdravotní tělesná výchova, volnočasové aktivity:  zájmové kroužky – keramický, sportovní, rukodělný, pěvecký – plavání – výlety, návštěvy výstav a představení – týdenní prázdninové pobyty – společné (účast všech mobilních klientů) – rekreační a rehabilitační pobyty – individuální, dle potřeb jednotlivých klientů (pobyty u moře, lázeňské pobyty), bazální stimulace.

Sociální péče:  zastupování klientů v sociálně-právní oblasti – vyřizování potřebných dokladů – zajištění opatrovníka klientům, kteří jsou zbaveni způsobilosti k právním úkonům a plnění úkolů z této funkce vyplývajících.