Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) poskytuje celoroční pobytovou sociální službu osobám s mentálním, s kombinovaným mentálním a tělesným postižením, mentálním a smyslovým postižením a osobám s poruchami autistického spektra (PAS)

Sociální služba DOZP je poskytována klientům, kteří nemohou žít ve vlastní rodině z důvodu nařízené ústavní výchovy nebo nemožnosti poskytovat v rodině potřebnou sociální a výchovnou péči.

Služba je určena pro klienty ve věku od 3 let do 26 let. Výjimečně je služba poskytována věkové skupině od 27 do 64 let. Jedná se o klienty, kteří jsou v zařízení od dětského věku, a doposud se pro ně nepodařilo nalézt vhodnější návaznou službu. Do zařízení jsou přednostně přijímány děti do 12 let, které mají bydliště v Libereckém kraji nebo prokázanou sociální vazbu na Liberecký kraj.

Provozní doba: služba je poskytována nepřetržitě.

Kromě ubytování, stravování a podpory v rozvoji soběstačnosti zajišťuje služba také vzdělávání v běžném prostředí, výchovu směřující k vzájemnému respektu, vedení k vnímání práv i povinností člověka jako součásti společnosti. Základním pilířem poskytované služby je vytváření atmosféry a podmínek domova, podnětného prostředí pro fyzický, kognitivní i sociální rozvoj klientů a pro jejich spokojený a smysluplný život.

Kapacita služby Domov pro osoby se zdravotním postižením je 29 klientů. Zájemce o službu přijímáme s ohledem na jejich potřebnou míru podpory na konkrétní oddělení (oddělení pro děti s autismem, oddělení pro imobilní klienty a oddělení pro děti s vyšší mírou soběstačnosti – Byty). V praxi to znamená, že i když je volná kapacita ve službě, nemusí být místo na tom oddělení, které vyhovuje potřebám zájemce o službu.

Žádost o přijetí do služby lze stáhnout zde:

Služba obsahuje tyto základní činnosti: poskytnutí ubytování, stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Zajištění vzdělání:

Děti předškolního věku – Výchovná činnost je zajištěna pracovníky domova podle individuálních plánů, případně integrací do předškolního zařízení – MŠ.

Děti a mládež školního věku – Vzdělávání je zajištěno pravidelnou docházkou do Základní školy Raspenava – třída rehabilitační, speciální nebo praktická, případně jinou formou vzdělávání podle individuálních vzdělávacích programů garantovaných ZŠ.

Klienti po ukončení školní docházky – Nabídka pracovní terapie v dílnách – práce s keramickou hlínou, tkaní, malování, práce se dřevem, kavárna, a podobně.