Domov pro osoby se zdravotním postižením:

Poskytování pobytové služby osobám se zdravotním postižením Libereckého kraje, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

  • Poskytnutí ubytování, stravy,
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Žádost o přijetí do služby DOZP lze stáhnout  zde:  

Žádost o poskytování sociální služby DOZP

Co nabízíme:

Celoroční ubytování: Mobilní klienti jsou ubytováni v jedno, dvou, nebo třílůžkových pokojích. Případně ve společné ložnici v rámci skupinového bydlení. K společnému užívání mají k dispozici obývací pokoj, hernu (společenskou místnost), sociální zařízení.

Stravování:   jídlo je zajištěno 5 x denně, a jeho úprava se řídí potřebou klientů (například mixovaná strava).

Zdravotní péče:  pondělí až pátek: přítomnost zdravotní sestry, jednou týdně: praktický lékař pro děti a dorost a praktický lékař pro dospělé, čtvrtletně je zajištěna návštěva neurologa, kožního lékaře a psychiatra, dvakrát ročně preventivní prohlídka u zubaře. Podle potřeby jsou klienti objednáváni k dalším specialistům – ortoped, kardiolog.

Vzdělávání:  školní docházka je zajištěna v ZŠ Raspenava cca 50 metrů od Domova – klienti se vzdělávají dle svých schopností podle RVP  školy praktické, popřípadě školy speciální.  Předškolní výchova klientů je zajištěna v Mateřské škole v Raspenavě.

Volnočasové aktivity:

Účast na skupinových a individuálních terapiích – muzikoterapie, drum circles, hipoterapie. 

Zájmové kroužky v rámci školní nabídky – keramický, sportovní.

Výlety, návštěvy výstav, kulturních představení, sportovních akcí.

Týdenní pobyty, rekreační a rehabilitační pobyty – skupinové, individuální, dle potřeb jednotlivých klientů.

V domově se pracuje s konceptem bazální stimulace.

Sociální péče:  zastupování klientů v sociálně-právní oblasti – vyřizování potřebných dokladů – zajištění opatrovníka klientům, kteří jsou zbaveni způsobilosti k právním úkonům a plnění úkolů z této funkce vyplývajících.

Sociálně terapeutické dílny (provozní doba 06:30 až 16:30)

Poskytování ambulantní služby osobám se sníženou soběstačností z Libereckého kraje (především z oblasti Frýdlantska) z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

  • Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy,
  • nácvik dovedností pro zvládnutí péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění.

Žádost o přijetí do služby STD lze stáhnout  zde: 

Žádost o poskytování sociální služby STD

Sociálně terapeutická dílna:  je určena pro klienty, kteří již ukončili povinnou školní docházku. Do dílny dochází na pracovní terapii, kde se mají možnost zapojit do činností v dílně keramické, výtvarné, v dílně praktických dovedností a v tréninkové kavárně. Provozní doba dílny je od 6:30 do 16:30 hodin.