…šťastný může být každý

Naše zařízení vzniklo v roce 1987 jako Ústav sociální péče pro dívky s mentálním postižením v objektu bývalé mateřské školy. Žilo zde 40 dětí ve věku od tří do patnácti let s různým stupněm postižení.

V této době zařízení fungovalo podobně jako dětské oddělení nemocnice. Zdravotní personál se staral o hygienu a naplnění základních životních potřeb. Na jednom pokoji žilo až 12 dětí, o něž se starala jedna sestra.

Od počátku devadesátých let se ve společnosti i v domově začíná posouvat pohled a přístup k lidem s postižením. Zařízení se postupně mění z nemocničního typu na domov. Snížením kapacity a posílením kvalifikovaného pedagogického personálu se zlepšily podmínky k životu v zařízení, dětem se pracovníci mohli věnovat více individuálně a odborně. Zařízení začalo spolupracovat s místní školou, farností a s dalšími podobnými zařízeními jak z blízkého okolí, tak ze zahraničí.

Na základě Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách vznikají v roce 2007 dvě sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením a Sociálně terapeutická dílna. Naše zařízení dostává název Domov Raspenava.

Od roku 2014 funguje v Domově oddělení pro děti s poruchou autistického spektra. Kromě tohoto oddělení poskytujeme službu DOZP na odděleních pro imobilní klienty a ve cvičných bytech.

V této době se dílny rozšiřují na tři pracoviště: keramickou, výtvarnou dílnu a dílnu praktických dovedností.

V roce 2018 zahajuje svůj provoz Kavárna Domov a vzniká čtvrté pracoviště sociálně-terapeutických dílen.

Co nabízíme:

Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP):

Celoroční ubytování: klienti jsou ubytováni v jedno nebo dvoulůžkových pokojích. Případně ve společné ložnici v rámci skupinového bydlení. Ke společnému užívání mají k dispozici obývací pokoj, společenskou místnost, sociální zařízení.

Stravování:   jídlo je zajištěno 5 krát denně, jeho úprava se řídí potřebami klientů.

Zdravotní péče:  pondělí až pátek: přítomnost zdravotní sestry – jednou týdně: praktický lékař pro děti a dorost a praktický lékař pro dospělé – čtvrtletně je zajištěna návštěva neurologa, kožního lékaře a psychiatra – dvakrát ročně preventivní prohlídka u zubaře – podle potřeby jsou klienti objednáváni k dalším specialistům – ortoped, kardiolog.

Vzdělávání:  školní docházka je zajištěna v ZŠ Raspenava cca 50 metrů od Domova – klienti se vzdělávají dle svých schopností podle RVP  školy praktické, popřípadě školy speciální.  Předškolní výchova klientů je zajištěna v Mateřské škole v Raspenavě.

V Domově Raspenava pracujeme s Protokolem sexuality. Klientům vytváříme podmínky pro jejich sexuální vyjádření. Posilujeme povědomí o nežádoucím sexuálním jednání.

V našem zařízení netolerujeme žádné formy sexuálního zneužívání. Informace poskytujeme ve formě přiměřené věku a schopnostem klienta. Ctíme intimitu klienta.

Sociální péče:  zastupování klientů v sociálně-právní oblasti – vyřizování potřebných dokladů – zajištění opatrovníka klientům, kteří jsou zbaveni způsobilosti k právním úkonům a plnění úkolů z této funkce vyplývajících.

Volnočasové aktivity:

  • Účast na skupinových a individuálních terapiích – muzikoterapie, drum circles, hippoterapie. 
  • Zájmové kroužky v rámci školní nabídky – keramický, sportovní.
  • Výlety, návštěvy výstav, kulturních představení, sportovních akcí.
  • Týdenní pobyty, rekreační a rehabilitační pobyty – skupinové, individuální, dle potřeb jednotlivých klientů.
  • V domově se pracuje s konceptem bazální stimulace.

Sociálně terapeutická dílna (STD):  

je určena pro klienty, kteří již ukončili povinnou školní docházku. Do dílny dochází na pracovní terapii, kde se mají možnost zapojit do činností

v dílně keramické, výtvarné, v dílně praktických dovedností a v tréninkové kavárně. Provozní doba dílny je od 6:30 do 16:30 hodin.


Žádosti o přijetí do služby DOZP a STD lze stáhnout  zde: